Stichting Theaters aan Zee

De stichting heeft ten doel:

 1. De bevordering van het behoud van het cultureel klimaat in Zeeland;
 2. De bevordering van het behoud van de diversiteit, de spreiding en de kwaliteit van het aanbod van de voorstellingen;
 3. Het zijn van verbindende schakel tussen kleinere podia en podiumkunstorganisaties op het terrein van communicatie, publiciteit, marketing en kaartverkoop;
 4. Het actief ontwikkelen van promotionele acties, idee├źn en thema’s om de kleinere podia in cultureel opzicht te positioneren;
 5. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel o.m. te verwezenlijken door:

 1. Het bevorderen van een goede samenwerking tussen de diverse podia;
 2. Het verwerven van extra middelen: sponsorgelden, bijdragen fondsen, overheidssubsidies e.d.

Kamer van Koophandel

Stichting Theaters aan Zee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59078758.

ANBI-status

De stichting heeft een ANBI-status. Het RSIN (fiscaal nummer) is 8533.07.787.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Marjon Humalda (voorzitter)
 • Marcel Willemse (secretaris)
 • Rinus Knuit (penningmeester)
 • Adriaan van den Berge (lid)

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zijn derhalve onbezoldigd. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Structurele subsidie

Stichting Theaters aan Zee ontvangt een structurele subsidie van de volgende organisaties:

 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Fonds Podiumkunsten (i.h.k.v. de SKIP-regeling)